Algemene voorwaarden & privacy

Artikel 1: Definities

 • 1 “Omchanti yoga”: Omchanti yoga te Oud-Beijerland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 75080788.
 • 2 “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon (inclusief diens werknemers) die een dienst of product afneemt van Omchanti yoga.
 • 3 “Algemene voorwaarden”: de algemene voorwaarden van Omchanti yoga (Artikel 1 tot en met 14).
 •  

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid

 • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Omchanti yoga als opdrachtnemer optreedt.
 • 2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de gratis proefsessie.
 • 3 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Omchanti yoga uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Abonnementen en overeenkomsten

 • 1 Een abonnement is niet overdraagbaar naar een andere organisatie.
 • 2 Een abonnement van respectievelijk 1 keer in de week, 2 keer in de week of 3 keer in de week is geldig vanaf de dag van overeenkomst.
 • 3 Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan.
 • 4 Abonnementen zijn doorlopend totdat opdrachtgever het abonnement schriftelijk opzegt met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 • 5 Omchanti yoga verleent geen restitutie op reeds betaalde abonnementen.
 • 6 De wekelijkse sessies worden bij aanvang van het abonnement ingeroosterd in overleg. De ingeplande sessies kunnen door Omchanti yoga desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Omchanti yoga zich het recht voor sessies te annuleren.
 • 7 De yogadocenten van Omchanti yoga zijn geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een sessie van Omchanti yoga is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de sessies te melden.
 • 8 Omchanti yoga behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de abonnementen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Annulering

 • 1 Annulering van abonnementen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 • 2 Annulering tot 24 uur voor aanvang van de abonnementen is kosteloos. Bij annulering nadien is Opdrachtgever de volledige betaling van het gekozen abonnementsbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Huisregels

 • 1 Opdrachtgever moet altijd de volgende huisregels van Omchanti yoga volgen:
  • Check op tijd in bij de online stoelyoga sessie. Zit bij voorkeur 5 minuten voor de aanvang van de sessie gereed op je stoel.
  • Omkleden is niet nodig. Het is aan te raden om kleding te dragen waar je je makkelijk in kunt bewegen.
  • Wij adviseren niet later dan één uur voor de stoelyoga sessie te eten en in ieder geval geen stoelyoga op een volle maag te beoefenen.
  • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, wordt Opdrachtgever verzocht tijdens de online stoelyoga sessie niet te praten in de digitale omgeving. Na afloop van de sessie is er tijd om vragen te stellen.

Artikel 6: Verplichtingen Omchanti yoga

 • 1 Omchanti yoga behoudt zich het recht voor Opdrachtgever die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 9, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens opdrachtgever onverlet.
 • 2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Omchanti yoga tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een Opdrachtgever op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat opdrachtgever de sessies met succes zal doorlopen c.q. afronden.
 • 3 Omchanti yoga behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een sessie, te annuleren of deelname van Opdrachtgever te weigeren voorafgaand aan de start van sessie.
 • 4 Omchanti yoga kan nimmer gehouden zijn sessies te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste sessies blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 7: Prijs en betaling

 • 1 De prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 • 2 Stichtingen krijgen 15% korting op abonnementen voor online stoelyoga sessies.
 • 3 Omchanti yoga behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via mailing en via www.omchantiyoga.nl.
 • 4 Omchanti yoga behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan Opdrachtgever door te berekenen.
 • 5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is Omchanti yoga gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. Opdrachtgever de toegang tot de sessies te weigeren. Tevens is Omchanti yoga alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • 6 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is opdrachtgever onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.

Artikel 8: Overmacht

 • 1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Omchanti yoga liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Omchanti yoga uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
 • 2 In geval van overmacht heeft Omchanti yoga het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Omchanti yoga.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • 1 Het afnemen van de diensten van Omchanti yoga is geheel voor eigen risico van Opdrachtgever. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt Opdrachtgever geadviseerd de huisarts te raadplegen. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden voorafgaand aan de sessies. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.).
 • 2 Omchanti yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van Opdrachtgever.
 • 3 Omchanti yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van Opdrachtgever.
 • 4 Schade die door Opdrachtgever al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Omchanti yoga, dienen te worden vergoed.
 • 5 Opdrachtgever vrijwaart Omchanti yoga voor aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Omchanti yoga, door Omchanti yoga ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 • 1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan Opdrachtgever blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Omchanti yoga, heeft Omchanti yoga het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Omchanti yoga in een dergelijk geval.

Artikel 11: Privacy

 • 1 Als je bij Omchanti yoga een abonnement hebt, een abonnement wilt aanschaffen, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omchanti yoga willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Omchanti yoga uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Omchanti yoga.
 • 2 Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? Omchanti yoga verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
  • Gegevens van onze klanten
   Wanneer je voor de eerste keer een dienst afneemt van Omchanti yoga verwerken wij in ieder geval de bedrijfsnaam, jouw naam, adres, plaats, telefoonnummer, e-mailadres. Ook als je al Omchanti yoga opdrachtgever bent, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Omchanti yoga worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: klantnummer, type abonnement, informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, financiële status bij Omchanti yoga (afgenomen diensten en of deze zijn betaald), eventuele gegevens die ingevuld zijn m.b.t. relevante blessures en/of gezondheid.
  • Gegevens van onze websitebezoekers
   Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die op onder meer de contactpagina door Opdrachtgever wordt ingevuld, zoals bedrijfsnaam, functietitel, e-mailadres, naam, adres, plaats, telefoonnummer.
  • Social media-uitingen
   De gegevens die Opdrachtgever zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van reacties op social media-uitingen worden door Omchanti yoga verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die op onder meer de contactpagina en andere formulieren van het betreffende platform zelf worden ingevuld, zoals bedrijfsnaam, functietitel, e-mailadres, naam, adres, plaats en een telefoonnummer.
 • 3.    Met welk doel verwerken wij gegevens?
  • Dienstverlening
   Omchanti yoga verwerkt gegevens om haar diensten aan te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, en het versturen en incasseren van facturen.
  • Informeren
   Omchanti yoga verwerkt gegevens om hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval telefonisch). Opdrachtgever ontvangt informatie over de status van het abonnement. Ook ontvangt Opdrachtgever informatie over gelijksoortige producten en diensten van Omchanti yoga. Voor deze berichten kan te allen tijde worden afgemeld.
  • Analyses & (markt)onderzoek
   Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Omchanti yoga te verbeteren. Ook kunnen we vragen of Opdrachtgever mee wilt doen aan een vrijblijvend opdrachtgever- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Hier is toestemming door Opdrachtgever voor vereist.
  • Rapportage
   Omchanti yoga verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van Opdrachtgevers worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.
  • Contact met klanten
   Wanneer je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden de gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Omchanti yoga later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.
  • Wettelijke verplichting
   Omchanti yoga kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om bedrijf en persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
 • 4 Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens? Omchanti yoga zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere computer met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat gegevens niet voor alle medewerkers van Omchanti yoga zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
 • 5 Hoe lang bewaren wij gegevens? Wij bewaren gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort bedrijf en persoonsgegevens. Bij een abonnement van Omchanti yoga, bewaren wij de gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van het abonnement. Na afloop van de bewaartermijn worden bedrijf en persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.
 • 6 Maakt Omchanti yoga bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden? Omchanti yoga maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van bedrijf en persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/SAAS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader klantenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.
 • 7 Verstrekt Omchanti yoga gegevens aan derden? Omchanti yoga verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Omchanti yoga kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt.
 • 8 Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.
  • Inzage gegevens
   Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.
  • Rectificatie gegevens
   Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Er bestaat de mogelijkheid toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die Omchanti yoga bewaart. Ook bestaat de mogelijkheid om onjuiste informatie/onjuiste gegevens te wijzigen.
  • Wissen gegevens
   Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Beperking van de verwerking
   Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Omchanti yoga de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.
  • Overdraagbaarheid gegevens
   Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.
  • Bezwaar tegen verwerking
   Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Omchanti yoga die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Omchanti yoga of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@omchantiyoga.nl. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Omchanti yoga kun je contact opnemen met: info@omchantiyoga.nl

Artikel 12: Auteursrecht en eigendom

 • 1 Van het door Omchanti yoga verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omchanti yoga. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Klachten

 • 1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. Omchanti yoga zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal Omchanti yoga contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
 • 2 Mochten Omchanti yoga en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie voor Consumentenzaken van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Een procedure bij de Geschillencommissie neemt gemiddeld drie maanden in beslag. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 • 2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

0654791404
info@omchantiyoga.nl
Omchanti yoga
KVK-nummer: 75080788
Btw-nummer: NL001277193B30

Nieuws van Omchanti yoga